O projektu

Tematski okvir

i ciljevi projekta

Cilj projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audio-vizualnog sektora – platEU’ je promocija rasprave i refleksije o javnim politikama Europske unije povezanim uz utjecaj online platformi na europski kulturni i audiovizualni sektor. Digitalizacija je značajno utjecala na europska društva i te su promjene prepoznate kroz javne politike Europske unije gdje digitalne politike zauzimaju značajno mjesto. Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta (DSM Strategy) bila je jedan od prioriteta prethodnog sastava Komisije, te je donijela mnoge policy promjene vezane uz regulaciju online platformi. Platforme mogu doprinijeti porastu poslova i vještina u Europskoj uniji, ali dominacija pretežno američkih platformi (npr. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix) otvara raspravu o pitanjima europskog identiteta, ciljevima europske integracije i uloge koju Europska unija ima na globalnoj razini. U Hrvatskoj je primjetan nedostatak znanja o procesima EU javnih politika koje su povezane uz platformizaciju kulturnog i audiovizualnog sektora, ne samo među studentima, kulturnim i kreativnim radnicima, aktivistima organizacija civilnog društva i građanstvu, nego i među donositeljima javnih politika. Uslijed brze i promjenjive prirode ovih procesa te inter/trans-sektorske prirode same teme, programi europskih studija se u nedovoljnoj mjeri bave EU digitalnim politikama te novim izazovima koje digitalizacija svakodnevno otvara za procese europskih integracija. Kroz organizaciju različitih tipova događanja, razvitak informacijsko-komunikacijske platforme te pripreme tematskog broja znanstvenog časopisa projekt platEU će doprinijeti razmjeni znanja o utjecaju javnih politika Europske unije na platformizaciju kulturnog i audiovizualnog sektora te otvoriti prostor za raspravu i razvoj novih suradnji između različitih tipova ciljanih skupina.

Očekivani rezultati projekta

  • Petodnevni poslijediplomski tečaj o politikama povezanim uz utjecaj online platformi na europski kulturni i audiovizualni sektor koji će biti organiziran na Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku;
  • Organizacija masterclassa o ulozi koju politike Europske unije imaju za audiovizualne platforme koji će se održati u suradnji sa Akademijom dramske umjetnosti (ADU) u Zagrebu;
  • Seriju predavanja/javnih rasprava o europskoj dimenziji (kreativne) platformske ekonomije organiziranim u suradnji sa udrugom ‘Drugo more’ u Rijeci, Odjelom za sociologiju Sveučilišta u Zadru, te Sveučilištem u Zagrebu;
  • Istraživačka dionica posvećena razvoju materijala za programe europskih studija u formatima policy tekstova, blog članaka te materijala za događaje organizirane u sklopu projekta;
  • Priprema rukopisa tematskog broja znanstvenog časopisa otvorenog pristupa;
  • Informacijsko-komunikacijska web platforma.

Očekivani učinci projekta

  • Otvaranje rasprave i refleksije o europskom regulatornom okviru i policy instrumentima povezanim sa utjecajem online platformi na europski kulturni i audiovizualni sektor, sa posebnim fokusom a Hrvatsku;
  • Razmjena i proširenje znanja o navedenim temama uz pomoć europskih stručnjaka i stručnjakinja kako bi se stvorili informacijski i obrazovni materijali za potrebe programa europskih studija. Navedeni materijali potrebni su ne samo studentima, kulturnim radnicima, medijskim profesionalcima, nego i građanima kako bi mogli posvema razumjeti implikacije platformizacije kulturnog i audio-vizualnog sektora te biti osnaženi za vlastiti bottom up doprinos.

Ciljne skupine

Projekt je interdisciplinarne prirode te će biti otvoren akademskoj zajednici, kulturnim radnicima, istraživačima/icama, donosiocima odluka, civilnom društvu koje se bavi kulturom i medijima, široj zainteresiranoj publici i građanstvu, a posebna pažnja biti će posvećena studentskoj populaciji, mladim kulturnim profesionalcima, te mladim IRMO istraživačima/icama.

Napomena: Projekt platEU naslanja se na znanja o DSM i digitalnim politikama stečena tijekom uspješne implementacije prethodnog Jean Monnet CULPOL projekta o EU kompetencijama i nacionalnim kulturnim politikama. Više na: https://culpol.irmo.hr/

Detalji projekta

Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO

Odjel za kulturu i komunikacije

Tel: +385 1 48 77 460

E-mail: plateu@irmo.hr

Web stranica: https//platEU.irmo.hr/

Info

Početak projekta: 17.listopada 2020.godine

Završetak projekta: 16.listopada 2022.godine

Glavna aktivnost: Jean Monnet aktivnosti

Vrsta aktivnosti: Jean Monnet projekt

Detaljan opis projekta