Organizacijski odbor

Jaka Primorac

JAKA PRIMORAC Radi kao viša znanstvena suradnica na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu, Hrvatska. Doktorirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Njeni znanstveni interesi presijecaju područja sociologije kulture, sociologije medija i komunikacija te sociologije rada. U svojem se radu bavi odnosom kulture i ekonomije sa posebnim fokusom na pitanja kulturnog i kreativnog rada, te kulturnih i medijskih politika. Sudjelovala je kao voditeljica i suradnica na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima (npr. Jean Monnet projekt CULPOL, projekt ‘Access to Culture. Policy Analysis’ Programa Kultura, COST akcija ‘Dynamics of Virtual Work’, FP7 projekt MEDIADEM Instituta ELIAMEP, te u ekspertizama iz područja kulturnih politika za Europski parlament, Svjetsku banku i dr.). Dobitnica je nagrade Cultural Policy Research Award 2005.godine koju dodjeljuju Europska kulturna zaklada i Riksbankens Jubilieumsfond. Suradnica na projektu Kompendija kulturnih politika i trendova u Europi Vijeća Europe i Instituta ERICarts od 2008. godine. Trenutačno je vanjska suradnica na projektima: „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti (STRAT)“ i „Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)“ koje financira Hrvatska zaklada za znanost. Od 2019.godine do-predsjednica je Hrvatskog sociološkog društva (HSD) čija je članica od 2006., dok je članica Europskog sociološkog društva (ESA) i Međunarodnog sociološkog društva (ISA) od 2012. godine. Objavljuje u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima kao što su Cultural Trends, International Journal for Cultural Policy, Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (FQS) i dr.

Aleksandra

ALEKSANDRA UZELAC je viša znanstvena suradnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i od 2006. godine voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije. Doktorirala je 2003. godine na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu s disertacijom iz područja informacijskih znanosti (“Utjecaj novih informacijskih tehnologija na kulturni razvoj: uloga virtualnih mreža”). Dr. Uzelac ima 20 godina profesionalnog iskustva u međunarodnim projektima na području kulturnih istraživanja na temama kulturne politike, kulturnog razvoja, digitalizacije i digitalne kulture, međunarodne kulturne suradnje i mreža. Njezini glavni istraživački interesi odnose se na društvene promjene i novi kontekst koje digitalna kultura unosi u kulturne politike, posebice utjecaj konvergencijskih procesa, globalizacije i komercijalizacije na suvremeni društveni razvoj. Ostale istraživačke teme uključuju teoriju mreža, društvo znanja/umreženo društvo, virtualne mreže i portale i njihovu primjenu u području kulture, te organizaciju znanja u kulturnom sektoru. Rezultati njezinih dosadašnjih istraživanja objavljeni su u znanstvenim publikacijama u Hrvatskoj i Europi.  Kroz aktivno sudjelovanje u raznim Europskim kulturnim mrežama, njezin angažman uključuje i primjenu rezultata istraživanja digitalne kulture za razvoj digitalne infrastrukture kulturnog sektora u Hrvatskoj i Europi. Koordinatorica je ekspertne skupine koja pruža ekspertizu Europskom parlamentu u području kulturnih politika. Članica je različitih ekspertnih grupa u području kulturnih politika i digitalne kulture (EENC – European Expert Network on Culture, On-the-Move, Culturemondo Network). Od 1993. godine članica je uredništva mreže Culturelink, te je članica Vijeća portala Culturenet.hr (www.culturenet.hr) koji je pokrenut na njezinu inicijativu 2001. godine.

Senada Šelo Šabić

SENADA ŠELO ŠABIĆ je viša znanstvena suradnica u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose. Njezini istraživački interesi uključuju hrvatsku vanjsku politiku, jugoistočnu Europu, politike EU i migracije. Senada ima doktorat iz društvenih i političkih znanosti s Europskog sveučilišnog instituta u Firenci, kao i dva magisterija – iz međunarodnih odnosa sa Sveučilišta u Zagrebu i iz mirovnih studija sa Sveučilišta Notre Dame u SAD-u. Ona je glavna urednica znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review, vodi ili sudjeluje u provedbi znanstvenih i primijenjenih istraživačkih projekata i predavač je u zemlji i inozemstvu. Autorica je monografije, poglavlja u knjigama, znanstvenih članaka i analitičkih studija. Senada je dobitnica nekoliko istaknutih akademskih stipendija te članica profesionalnih udruženja i tijela, uključujući članstvo u Upravnom vijeću Instituta.

Listu objavljenih radova možete pronaći slijedeći ovaj link: bibliografija

Paško Bilić

PAŠKO BILIĆ je znanstveni suradnik u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Godine 2013. doktorirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je međunarodni gostujući istraživač (eng. International Visiting Research Fellow) Instituta za napredne studije Sveučilišta Westminster u Londonu, gostujući istraživač na Sveučilištu u Bremenu, Bilgi sveučilištu u Istanbulu i gostujući istraživač doktorand (eng. Doctoral Research Fellow) na Sveučilištu Alberta u Edmontonu u Kanadi. Od 2015. voditelj je hrvatskog tima projekta kojim se prati medijski pluralizam (eng. Media Pluralism Monitor). Projekt koordinira Europski sveučilišni institut (EUI) u Firenci i financira Europska komisija. Također je sudjelovao na projektima financiranima iz COST programa Europske unije, Sedmog okvirnog programa Europske unije (FP7) te Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Zamjenik je koordinatora Istraživačke mreže 18: sociologija medija i komunikacijskih istraživanja Europske sociološke asocijacije (ESA). Član je predsjedništva Hrvatskog sociološkog društva (HSD) u kojem je bio voditelj Sekcije za sociologiju medija od 2013. do 2019. Njegov je glavni istraživački interes kritička analiza društvenih odnosa posredovanih digitalnim tehnologijama, javnim politikama i tržištima. Objavljuje znanstvene radove o temama kao što su digitalni kapitalizam, politička ekonomija digitalnih vijesti, internetska kultura i medijska regulacija. Autor je monografije Sociologija medija: rutine, tehnologija i moć (Jesenski i Turk, 2020). Urednik je knjige (zajedno s Jakom Primorac i Bjarki Valtyssonom) Technologies of Labour and the Politics of Contradiction (Palgrave Macmillan, 2018). Njegova su istraživanja objavljena u časopisima kao što su Društvena istraživanja i Revija za sociologiju te međunarodnim časopisima kao što su Javnost (The Public), Political Economy of Communication, tripleC: Communication, Capitalism & Critique, New Media & Society, European Journal of Communication, Big Data & Society i Interactions: Studies in Communication and Culture. Trenutno piše monografiju (u suautorstvu s Tonijem Prugom i Mislavom Žitkom) pod naslovom The Political Economy of Digital Monopolies: Contradictions and Alternatives to Data Commodification (u pripremi za Bristol University Press, 2021).

Barbara Lovrinić

BARBARA LOVRINIĆ je asistentica na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu (IRMO), i pomoćnica glavne urednice časopisa Croatian International Relations Review (CIRR). Polaznica je doktorskog naučnog studija menadžmenta kulture i medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u području kulturnih politika.

Završila je poslijediplomski interdisciplinarni studij Diplomacije i međunarodnih odnosa Sveučilišta u Zagrebu (2019) i francuski jezik i književnost te muzeologiju i upravljanje baštinom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2013). Radila je na Sudu Europske unije u Luksemburgu, najprije kao asistentica u pretpristupnom prevoditeljskom timu za hrvatski jezik, a kasnije kao glavna asistentica Odjela za prevođenje na hrvatski jezik. Njeni znanstveni interesi uključuju kulturnu diplomaciju, digitalnu kulturu i upravljanje baštinom.

Sunčana

SUNČANA FRANIĆ stručna je suradnica na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu (IRMO) od 2020. godine, a osim što je asistentica u istraživanjima, pomaže Odjelu u upravljanju projektima i administraciji. Magistrirala je francuski jezik, prevođenje i književnost, kao i komparativnu književnosti, film i kazališne studije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2019). Također je studirala u okviru programa razmjene Erasmus+ na INALCO-u u Parizu, gdje se razvio njezin snažan interes za znanstvena istraživanja u području kulturnog razvoja i međunarodne kulturne komunikacije. 2016. godine nagrađena je stipendijom Veleposlanstva Republike Francuske u Republici Hrvatskoj za diplomska znanstvena istraživanja na Sveučilištu Lumière Lyon 2 u Francuskoj, na Odjelu za kinematografiju i audiovizualnu umjetnost. Od 2017. do 2019. bila je vanjska suradnica/praktikantica na IRMO-ovom Odjelu za kulturu i komunikacije, gdje je kao članica IRMO-ovog tima sudjelovala na Jean Monnet projektu CULPOL – “EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi” i projektu INTERREG Europe “KEEP ON: Učinkovite politike za trajne i samoodržive projekte u sektoru kulturne baštine”. Članica je IRMO-ovog tima na Horizon 2020 projektu „SoPHIA – Social Platform for Holistic Heritage Impact Assessment“. Radovi su joj objavljeni u časopisima i zbornicima u Hrvatskoj i EU.