Objavljena nova verzija platEU knjižnice

stu 4, 2022

platEU

Nova verzija platEU knjižnice objavljena je na mrežnoj stranici projekta platEU. Nove jedinice literature su dodane u postojeću knjižnicu koja sadržava popis knjiga, članaka, studija, EU dokumenata i legislative vezane uz temu projekta. U njoj se također mogu naći i poveznice na relevantne mrežne stranice i online resurse koji se bave pitanjima EU politika povezanih uz platformizaciju kulturnog i audiovizualnog sektora.

platEU knjižnica je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://plateu.irmo.hr/plateu-knjiznica/