Odobren dvogodišnji Erasmus+ Jean Monnet projekt

velj 4, 2021

platEU

Tim Instituta za razvoj i međunarodne odnose sa zadovoljstvom objavljuje da je na natječaju u sklopu programa Erasmus+ odobren Jean Monnet projekt pod nazivom ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora (platEU)’. Početak projekta je 17. listopada 2020. godine, a trajanje je predviđeno dvije godine (listopad, 2022.). Projekt je orijentiran na razmjenu znanja o utjecaju javnih politika Europske unije na platformizaciju kulturnog i audiovizualnog sektora. Projekt se sastoji od organizacije različitih tipova događanja, razvitka komunikacijske platforme te pripreme tematskog broja znanstvenog časopisa. Uz poslijediplomski tečaj na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, organizirati će se masterclass u Zagrebu u suradnji sa Akademijom dramske umjetnosti (ADU); tri predavanja/debate u suradnji sa partnerskim organizacijama u Rijeci, Zadru i Zagrebu; početni (kick-off) i završni (wrap-up) događaj u Zagrebu te radni sastanci i umrežavanja. Opći cilj projekta je doprinos suradnji i umrežavanju akademske zajednice, kulturnih te medijskih radnika i donosioca odluka koji su odgovorni za implementaciju različitih EU instrumenata, agendi i strategija o utjecaju online platformi na kulturni i audiovizualni sektor pri čemu će fokus rasprava biti usmjeren na ulogu javnih politika Europske unije u tom području. Uz organizaciju različitih tipa događanja usmjerenih na odabrane ciljane skupine (studentska populacija, nevladine organizacije, donosioci odluka te šire građanstvo) projekt će biti usmjeren i na izgradnju komunikacijsko-informacijske platforme gdje će biti dostupni relevantni istraživački materijali i web resursi na temu projekta.