platEU osvrt br.1: Paket zakona o digitalnim uslugama i audiovizualni sektor: Složenost interakcija novih i starih EU regulatornih instrumenata

tra 19, 2021

platEU osvrt br.1

(platEU osvrt br.1 u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećoj poveznici).

 

Paket zakona o digitalnim uslugama i audiovizualni sektor: Složenost interakcija novih i starih EU regulatornih instrumenata[1]

 

Jaka Primorac

 

Tijekom 2019.godine Europska komisija pokrenula je postupak za usvajanje sveobuhvatnog regulatornog paketa, takozvanog paketa zakona o digitalnim uslugama (Digital Services Act package). Dva nova prijedloga Uredbe (Zakon o digitalnim uslugama (Digital Services Act – DSA) i Zakon o digitalnom tržištu [Digital Markets Act -DMA]) objavljena su 15. prosinca 2020.godine i imaju za cilj modernizaciju trenutnog pravnog okvira za digitalne usluge. Predloženi novi zakonodavni okvir na taj način sveobuhvatno utječe na različita područja djelovanja pa tako ujedno djeluje i na kulturni i na audiovizualni sektor. Predloženi okvir za sobom povlači pitanja o područjima, načinima i složenostima interakcija između novog paketa te postojećih regulatornih instrumenata. U kontekstu audiovizualnog sektora postojeći ključni regulatorni okvir je revidirana Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama (Audiovisual Media Services Directive – AVMSD) koja još uvijek nije prenijeta u legislativu svih država članica[2]. Štoviše, čak su 23 zemlje članice (uključujući i Hrvatsku) dobile opomenu o kašnjenju prenošenja Direktive u nacionalno zakonodavstvo za što je rok bio 19.rujna 2020.godine[3].

Europski Audiovizualni Opservatorij (EAO), kao ključna institucija zadužena za prikupljanje podataka o stanju audiovizualnog sektora u Europi, praćenju ključnih trendova u audiovizualnoj industriji te otvaranju diskusije o legislativnim izmjenama u AV području, organizirao je konferenciju pod nazivom ‘Novi paket zakona o digitalnim uslugama: promjena paradigme?’ koja se održala online 11.veljače 2021.godine. Konferencija je organizirana kako bi se bolje ispitale sve značajke najnovijeg europskog zakonodavstva od interesa za sektor, tj. predloženog paketa zakona o digitalnim uslugama i njegovih implikacija na europsku industriju filma, TV-a i VOD-a. U sklopu konferencije plan je bio raspraviti koje su posljedice novog regulatornog modela za davatelje internetskih sadržaja poput emitera, usluga videa na zahtjev (VOD) i platformi društvenih medija. Konferenciju je moderirala Maja Cappello, voditeljica Odjela za pravne informacije Europskog Audiovizualnog Opservatorija, a na konferenciji su govorili predstavnici Europske komisije, EAO-a, pravni i ekonomski stručnjaci, predstavnici profesionalnih udruženja iz europskog audiovizualnog sektora te predstavnici audiovizualne industrije[4].

Nakon kratke video prezentacije Franciscoa Javiera Cabrera Blázqueza iz EAO-a o razlozima uvođenja novog regulatornog paketa i njegovom generalnom okviru u kontekstu audiovizualne industrije, konferenciju su otvorila izlaganja pravnih i ekonomskih stručnjaka Mark D. Colea (Sveučilište u Luksemburgu), Joana Baratae (Sveučilište Stanford), te Martina Senftlebena (Sveučilište u Amsterdamu) koji su istaknuli kompleksnost cijelog poduhvata uvođenja i prenošenja regulatornog paketa, te su naglasili da su mnogi problemi i dalje otvoreni i kako cijeli proces buduće implementacije donosi mnoga pitanja. Govornici su pozdravili inicijativu Komisije i rad svih dionika koji je doveo do donošenja ovog regulatornog paketa i složili su se oko potrebe da se taj paket zakona donese s obzirom na brojne promjene koje su se dogodile od zadnjeg donošenja relevantnih zakona. Mark D. Cole je naglasio kako je posebno pozitivan pomak u odnosu na buduću veću transparentnost djelovanja i odgovornosti velikih online platformi (large online platforms – LOP), ali je naveo da je ostalo još mnogo pitanja vezanih uz međudjelovanje DSA i DMA. Joan Barata je pak naveo kako zapravo ključni principi koji su dosad bili na snazi ostaju, ali da su kao novitet uvedene neke odredbe po principu ‘Dobrog Samaritanca’[5]. Međutim, složio se sa rečenim da je još mnogo pitanja otvoreno, posebice u odnosu na odgovornost koja je vezana uz razlikovanje aktivnih i pasivnih platformi. Martin Senftleben je pak naglasio kako DSA paket nadopunjava već postojeću sektorsku legislativu, te da bi dodatno mogao ‘pokrpati rupe’ za pitanja koja nisu pokrivena kroz odabrane lex specialis. Senftleben je posebno naglasio vrijednost uvođenja odredbi koje bi dovele do veće transparentnosti posebice u vezi pitanja moderacije sadržaja. Također je naglasio i vrijednost Članka 19. naročito za audiovizualni sektor koji se dotiče pitanja kako piratstva tako i parodije, te se nada da će audiovizualna industrija to znati prepoznati. Senftleben se također složio sa prethodnim govornicima u vezi složenosti interakcija DSA i DMA te kako o tome treba dobro promisliti posebno oko pitanja velikih online platformi (LOPs) te onih platformi koje tek nastaju.

Sljedeći panel otvorila je Anna Herold, voditeljica Odjela za audiovizualnu i medijsku politiku, DG Connect Europske komisije naglasivši kako je odnos DSA i DMA zasnovan na principima slobode izražavanja, zatim pokušaja adekvatnog odgovora na dilemu uključenosti privatnog/javnog, te transparentnosti prema korisnicima. Pri tome je istaknula kako je u stvaranju paketa naglasak stavljen na nezavisni javni nadzor. Za Herold tri su ključna elementa za raspravu: kako se pozabaviti pitanjem nelegalnih sadržaja online, kako poraditi na cjelokupnoj transparentnosti online oglašavanja, te kako uvesti odredbe o procjeni rizika vezano uz utjecaj velikih online platformi. Naglasila je kako je za Komisiju bitna stavka medijskog pluralizma i borbe protiv dezinformacija, te kako je nužno paralelno raditi na mjerama samoregulacije dok se koregulacijski mehanizmi ne uspostave. Što se tiče mjera specifičnih za audiovizualnu industriju naglasila je kako je pitanje pojačavanja konkurentnosti audiovizualnog sadržaja važno, te kako je vrlo bitno (kako je i istaknuto u AVM akcijskom planu) da se pravila koja već postoje, tj. koja su postojeća u revidiranoj AVMS Direktivi prenesu u legislativu država članica te da budu implementirana.

Nakon izlaganja Anne Herold uslijedio je niz intervencija pozvanih gostiju: Richard Burnley, predstavnik Europske radiodifuzijske unije (European Broadcasting Union – EBU) pozdravio je donošenje regulatornog paketa posebice zbog zbiljske potrebe za regulacijom rada platformi (koje se trenutačno ponašaju kao privatni regulatori), nužnosti implementacije principa odgovornosti (unutar DSA) te prevencije zlouporabe podataka (DMA). Pauline Durand-Vialle iz Udruženja europskih filmskih redatelja (Federation of European Screen Directors – FERA) naglasila je kako članice i članovi FERA-e promatraju predloženi regulatorni paket kroz prizmu slobode izražavanja tj. slobode umjetničkog izražavanja, te kakve sve implikacije ima DSA paket na raznolike pozicije europskih autora i autorica. Za njih su važna pitanja odgovornosti te pitanja platformi kao gatekeepera i u kolikoj se mjeri DSA i DMA bave otkrivljivošću (discoverability) djela europskih filmskih autora/ica. Govoreći ispred Udruženja komercijalnih televizija (Association of Commercial Television in Europe – ACT) Miruna Herovanu je pozdravila DSA i DMA paket, te je naglasila da iz perspektive njihovog udruženja prostor za diskusiju leži u nekoliko područja: pitanju odgovornosti vezanih uz uvedene principe ‘Dobrog Samaritanca’, isključivanju mikropoduzeća iz određenih obveza, te odredbi vezanih uz moderiranje sadržaja i sl. Miriam Estrin iz Google-a se nadovezala na prethodno rečeno naglasivši nužnost ažuriranja trenutačno zastarjelog regulatornog okvira ali i sagledavanja određenih rješenja u sklopu cjelokupnog online ekosistema. Upozorila je kako bi mogućnost obvezivanja samo velikih online platformi mogla rezultirati time da određeni sadržaji uđu u sistem preko mikropoduzeća koja nemaju iste obveze. Naglasila je također da se nada kako će njihovo iskustvo u moderiranju sadržaja moći pomoći u daljnjim raspravama na tu temu u kontekstu regulatornog paketa. Celene Craig ispred Irskog radiodifuzijskog regulatora (Broadcasting Authority of Ireland – BAI) također je pozdravila rad na DSA regulatornom paketu te je naglasila kako je ovaj paket značajan napredak iz perspektive regulacije sadržaja.

Nakon izlaganja sudionika i sudionica iz AV sektora, Anna Herold iz Europske komisije je naglasila kako još uvijek ima prostora za poboljšanje pri čemu se DSA paket može gledati kao nadgradnju koja leži na stupovima postojeće sektorske regulative. Stručnjaci iz prvog panela komentirali su kako je nužan daljnji razgovor i rad kako bi se mogli svi detalji međuodnosa DSA, DMA i postojeće regulative uskladiti te kako je u trenutačnoj situaciji DMA potrebna jer legislativa o tržišnom natjecanju nije dovoljna u kontekstu platformi. Konferenciju je zatvorila Susanne Nikoltchev, izvršna ravnateljica EAO-a, koja je naglasila kako su iz perspektive EAO-a ključni izazovi odgovornost, prava drugih, ekonomski interes, ali također i interes potrošača tj. građana. Navela je kako je pred njima jako puno posla vezano uz usklađivanje postojećih direktiva sa DSA paketom, gdje je potrebno uvidjeti kakav je međuodnos već postojećih elemenata sa novim elementima koje DSA paket donosi. Naglašeno je kako će EAO i dalje raditi na stručnoj analizi paketa, pri čemu je moderatorica Maja Cappello najavila ciklus webinara posvećenih toj temi koji će se održavati jednom mjesečno na mrežnoj stranici Opservatorija[6].

Konferencija je pokazala svu složenost kako cjelokupnog novog regulatornog paketa, mnoga otvorena pitanja koja proizlaze ne samo iz implementacije novih rješenja nego i iz međuodnosa sa postojećim sektorskim regulatornim okvirima. Uzevši u obzir da prenošenje Direktiva vezanih za audiovizualni sektor (kako revidirane AVMSD, tako i copyright Direktive) još uvijek nije završeno u većini članica Europske unije, pa tako ni u Hrvatskoj, može se reći da ostaje otvoreno još jako puno pitanja i da predstoji još jako puno posla.

[1] platEU osvrti rezultat su rada na projektu ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora / platEU (broj: 620223-EPP-1-2020-1-HR-EPPJMO-PROJECT) koji je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+. Ova publikacija odražava isključivo stajalište autorice publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

[2] EK je 2.srpnja 2020.godine objavila smjernice za prenošenje i implementaciju revidirane AVMSD za pitanja o platformama za dijeljenje video sadržaja i smjernice o europskim djelima. Više o samim smjernicama na: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-releases-guidelines-video-sharing-platforms-and-guidelines-european-works

[3] Vijest o otvaranju postupka povrede prava prema 23 države članice: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2165

[4] Program konferencije dostupan je na sljedećoj poveznici: https://rm.coe.int/dsa-brussels-2021-conference-agenda-en/1680a134ca

[5] Princip ‘Dobrog Samaritanca’ (the ‘Good Samaritan’ principle) omogućuje da se online posrednike ne penalizira za mjere koje su poduzeli u dobroj vjeri kako bi spriječili objavljivanje nelegalnog ili neprikladnog sadržaja.

[6] Popis svih održanih EAO seminara o DSA paketu i najave predstojećih dostupne su na sljedećoj adresi:

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/-/series-of-webinars-from-march-to-july